Voor elke school- en bestuursvorm

Er is altijd een versie van WMK die bij jouw school of bestuur past.  Voor de directeur die echt wil sturen op kwaliteit.

WMK voor verschillende onderwijsvormen

home_po

WMK-PO is ontwikkeld voor alle basisscholen en is gebaseerd op het Toezichtkader Primair Onderwijs.

Met WMK-PO breng je niet alleen de kwaliteit van jouw school in kaart (met de bekende kwaliteitskaarten) maar kun je ook invulling geven aan het beleid dat je ontwikkelt om de kwaliteit van jouw school gericht te verbeteren. Daarnaast is WMK-PO een instrument voor Integraal Personeelsbeleid. Met het systeem krijgt je eenvoudig inzicht in de sterke en verbeterpunten van jouw organisatie en van de leraren.

Met ruim 3.000 Nederlandse basisscholen die met WMK-PO werken, is WMK-PO marktleider op het gebied van kwaliteitszorg.

Samen met de Landelijke vereniging voor zeer moeilijk lerenden is een speciale versie van WMK gemaakt. WMK-SO is gebaseerd op het Toezichtkader Speciaal Onderwijs.

Werken met WMK-SO is helemaal aangepast aan het speciaal onderwijs. In WMK-SO is het laatste toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs geïntegreerd. WMK-SO richt zich op de kwaliteit van (o.a.):

 • Opbrengsten
 • De voorwaarden voor kwaliteitszorg
 • Kwaliteitszorg
 • Onderwijsleerproces (didactisch handelen)
 • Onderwijsleerproces (schoolklimaat)
 • Onderwijsleerproces (tijd)
 • Onderwijsleerproces (leerstofaanbod)
 • Onderwijsleerproces (afstemming)
 • Onderwijsleerproces (voorbereiding op vervolgonderwijs en samenleving)
 • Leerlingenzorg: het ontwikkelingsperspectief.

In WMK-S|O is een extra Quick Scan (+ Schooldiagnose) opgenomen, te weten: Financieel toezicht. Daarnaast is er een zelfanalyse opgenomen gericht op de normindicatoren uit het toezichtkader van de inspectie.Uiteraard kunnen de Expertisecentra hetzelfde van WMK verwachten als de gebruikers van de andere WMK versies.

home_mo

Werken met WMK-MO is helemaal aangepast aan het montessorionderwijs. Op WMK-MO zijn de beleidsterreinen en de indicatoren aangepast voor montessorischolen. Daardoor is het kader op WMK-MO meer passend bij het montessorionderwijs. WMK-MO is gemaakt in nauwe samenwerking met de Stichting Monton. Zoals gebruikelijk richt WMK (en dus ook MO) zich wel primair op de beleidsterreinen die relevant zijn voor kwaliteitszorg, afgeleid van het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

De indicatoren zijn veelal ontleend aan de inspectie-eisen, maar daarnaast ook aan het conceptuele kader van het montessorionderwijs.
Bijvoorbeeld: Didactisch Handelen

 • De leraren passen verschillende werkvormen toe, waarbij het accent ligt op zelfstandig werken
 • De leraren dragen met hulp van (montessoriaanse) leer- en hulpmiddelen toe aan een uitdagende leeromgeving

Uiteraard kunnen montessorischolen hetzelfde van WMK verwachten als de gebruikers van de andere WMK versies.

home_jp

Werken met de WMK-JP is werken met kwaliteit, maar dan helemaal aangepast aan het Jenaplanonderwijs. Op WMK-JP zijn de Jenaplankernkwaliteiten geïntegreerd  in het meest actuele toezichtkader van de inspectie. Zoals gebruikelijk richt WMK (en dus ook JP) zich op de beleidsterreinen die relevant zijn voor kwaliteitszorg, afgeleid van het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Maar daarnaast zijn er ook meer specifieke JP-beleidsterreinen opgenomen.

Het JP-gehalte van WMK-JP is m.n. terug te zien in de geformuleerde indicatoren bij de verschillende beleidsterreinen. De indicatoren zijn veelal ontleend aan de inspectie-eisen, maar daarnaast ook aan het conceptuele kader van het jenaplanonderwijs.

Aanvullingen van WMK speciaal voor het Jenaplanonderwijs:

– beleidsterrein Pedagogisch Handelen: daaraan is het sociaal gedrag van de leerlingen toegevoegd.
– beleidsterrein Beroepshouding: dit beleidsterrein bevat nu de jenaplancompetenties voor de stamgroepleider.

Nog meer gedetailleerd worden de jenaplanaanpassingen zichtbaar bij de geformuleerde kernkwaliteiten.

Voorbeeld
Indicator
De stamgroepleider kan de belangrijke plaats, die spelen en spelend leren inneemt binnen de Jenaplanschool aangeven (didactisch competent)

Kernkwaliteiten

 • De stamgroepleider kan het onderscheid aangeven tussen vrij- en geleid spel.
 • De stamgroepleider kan vrij- en geleid spel in verschillende situaties toepassen.
 • De stamgroepleider kan de verschillende vormen die spel, bij de verschillende leeftijdsgroepen kan aannemen, aangeven.
 • De stamgroepleider kan verschillende concrete mogelijkheden van spelend leren, in alle leeftijdsgroepen, aangeven.
 • De stamgroepleider past spelend leren in verschillende situaties bewust toe.
 • De stamgroepleider kan leiding geven aan spel en spelend leren in verschillende situaties
 • De stamgroepleider kan verantwoorden op welke wijze het geven van leiding plaatsvindt.

Uiteraard kunnen de Jenaplanscholen hetzelfde van WMK verwachten als de gebruikers van de “gewone” WMK’s. Ook WMK-JP bevat:

1.    Een Quick Scan voor een globale zelfevaluatie
2.    Een Schooldiagnose voor gedetailleerde zelfevaluaties
3.    Diverse vragenlijsten
4.    Een LVS-omgeving (LVS Leerlingen en LVS Leraren)
5.    Een module Opbrengsten
6.    Een POP-omgeving

Trainingsaanbod “Werken met WMK-JP”
Het is mogelijk om studiedagen en trainingen te volgen, die worden verzorgd door de CED-Groep, om nader kennis te maken met WMK-JP.

De volgende onderdelen staan centraal:
– Kwaliteitszorg op een Jenaplanschool
– Aan de slag met het programma
– Concreet aan de slag met uw Jenaplanteam

Voor meer informatie:

CED-groep, Rotterdam
Mevr. K. Frenken
k.frenken@cedgroep.nl
06-126 70 179

home_vo

Werken met de WMK-VO is gebaseerd op het Toezichtkader Onderwijs.

Met WMK-VO breng je de Basiskwaliteit van jouw school in kaart en kun je ook invulling geven aan het beleid dat je ontwikkelt om de kwaliteit van jouw school gericht te verbeteren. Daarnaast is WMK-VO een instrument voor Integraal Personeelsbeleid. Met het systeem krijgt je eenvoudig inzicht in de sterke en verbeterpunten van jouw organisatie en van de leraren.

WMK-VO bevat net als de andere WMK versies ook:

1.    Een Quick Scan voor een globale zelfevaluatie
2.    Een Schooldiagnose voor gedetailleerde zelfevaluaties
3.    Diverse vragenlijsten
4.    Een POP-omgeving

Op verzoek van diverse scholen die werken vanuit OGO perspectief zijn de kwaliteitskaarten voor OGO samengesteld. Werken met WMK-OGO is werken met kwaliteit, maar dan aangepast aan het ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Bij WMK-OGO zijn de OGO-kernkwaliteiten gerelateerd aan het meest actuele toezichtkader van de inspectie. Zoals gebruikelijk richt WMK (en dus ook WMK-OGO) zich op de beleidsterreinen die relevant zijn voor kwaliteitszorg, afgeleid van het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Bij WMK-OGO maak je gebruik van

Vragenlijst 1, 2 en 3 die gericht zijn op de kwaliteit van de leerkracht:

 • pedagogische & didactische competenties
 • organisatorische competenties (gericht op het onderwijsaanbod)
 • reflectieve competenties

Vragenlijst 4, 5 en 6  gaan over:

 • functioneren van het team
 • functioneren van de directie
 • overige voorwaarden voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Tot slot wordt er nog een kaart ingevuld door ouders gericht op:

 • De kwaliteit van de relatie tussen ouders en school

Meer informatie over WMK-OGO vind je hier.

Voor scholing bij WMK-OGO kun je contact opnemen met:

De Activiteit Alkmaar – ‘s Hertogenbosch
Tonny Bruin
06-13299378

WMK voor besturen

Bovenschools managers voeren namens het schoolbestuur de gesprekken met de Inspectie van het Onderwijs. Daarbij moeten zij zelf beschikken over een zekere professionaliteit en hebben ze daarnaast informatie nodig van de scholen.

WMK-BM is een instrument om 1) te beoordelen of het bovenschools management en de scholen voldoende kwaliteit hebben en 2) relevante informatie van en over de scholen te verzamelen. Daarom bevat WMK-BM onderdelen die specifiek gericht zijn op gebruik door de bovenschools manager. Een compleet overzicht vind je op deze pagina.

Aanschaf en onderhoud WMK-BM
Omdat de mogelijkheden van WMK-BM zeer uitgebreid en schooloverstijgend zijn, geldt bij aanschaf de voorwaarde dat 80% van de aangesloten scholen van de bovenschoolse vereniging, -stichting of -overheidsorganisatie, per BRIN-nummer een geldige en actieve gebruikerslicentie van een editie van WMK-PO/EC/MO/JP heeft of aanschaft. Lees meer over deze voorwaarden in het prijsoverzicht.

Voor samenwerkingsverbanden (SWV) is er binnen WMK de mogelijkheid om samen met andere scholen in het samenwerkingsverband ondersteuningsprofielen samen te stellen. Elke school werkt daarbij vanuit zijn eigen WMK omgeving. Het SWV krijgt de beschikking over een WMK-SWV omgeving. Scholen binnen het samenwerkingsverband die geen WMK hebben kunnen ook participeren. Zij krijgen de beschikking over een versie met daarin alleen het ondersteuningsprofiel. WMK-SWV geeft bovendien de mogelijkheid om de kwaliteit binnen het samenwerkingsverband te meten. Hierbij wordt de inhoud geschikt gemaakt voor zowel PO als VO. WMK-SWV is altijd maatwerk, ieder samenwerkingsverband zit immers anders in elkaar.

Demonstratie aanvragen

Wil je een demonstratie van WMK voor jouw school?

Neem contact op met onze onderwijsadviseur.

ParnasSys versie

Gebruikt jouw school ParnasSys? Er is ook een speciale ParnasSys-versie van WMK.