Bovenschools management functies WMK

De bovenschoolse versie van WMK-BM biedt de volgende mogelijkheden:

 

1. Vaststellen van de kwaliteit van de school (zelfevaluatie)

Het bovenschools management brengt de kwaliteit van de organisatie in kaart. WMK-BM heeft hiervoor de functies Quick Scan en Diagnose voor de beleidsterreinen:

 • Kwaliteitszorg
 • Leiderschap
 • Strategisch beleid
 • Onderwijsleerprocessen
 • Opbrengstgericht werken
 • Klanttevredenheid
 • Personeelsbeleid
 • PR & Marketing
 • Professionele cultuur
 • Documenten
 • Schoolklimaat
 • Zorg en begeleiding
 • De schoolleiders
 • Opbrengsten
 • Communicatie
 • Gebouwen en beheer
 • Financiën en beheer

Met behulp van de Quick Scan (globaal onderzoek) en/of de Diagnose (gedetailleerd onderzoek) kunnen bovenschoolse directies een zelfevaluatie uitvoeren met een rapport als resultaat. Op basis van het rapport kunnen verbeterpunten worden vastgesteld.

 

2. Vaststellen van de kwaliteit van de school (door ouders, leerlingen en leraren)

Het bovenschools management kan vragenlijsten uitzetten om grip te krijgen op de kwaliteit van de organisatie en/of de scholen. Op WMK-BM staan de volgende vragenlijsten:

 •  Themaonderzoek Rekenen
 • Themaonderzoek Taal
 • Themaonderzoek Stellen
 • Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
 • Bevoegd gezag (1)
 • Bevoegd gezag (2)
 • Code Goed Bestuur
 • Lerende Organisatie
 • Kengetallen Kwaliteitszorg
 • Kengetallen Sociale Veiligheid
 • Kengetallen Burgerschap
 • Leerlingen
 • Ouders
 • Leraren
 • Sociale Veiligheid Leerlingen
 • Sociale Veiligheid Ouders
 • Sociale Veiligheid Leraren

Afname van de vragenlijsten geeft een rapport als resultaat met grafieken en uitslagen, sterke en zwakke kanten en ideeën voor verbeterplannen.

 

3. Quick Scan, Diagnose en Vragenlijsten centraal opstellen voor al uw scholen

Met WMK-BM is het mogelijk om centraal een Quick Scan, een Diagnose of een vragenlijst op te stellen en deze te transporteren naar de WMK’s van de aangesloten scholen. De WMK’s van de scholen worden bij aankoop automatisch gekoppeld aan de BM-module. Als het bovenschools management een eigen tevredenheidsonderzoek maakt in WMK-BM dan kan die eenvoudig naar de WMK’s van de scholen worden getransporteerd.

 

4. Beoordelingssessies van een Quick Scan, een Diagnose of een Vragenlijst naar de WMK’s van de scholen transporteren

De scholen werken de sessie dan verder uit en laten de Quick Scan,  de Diagnose of de Vragenlijst scoren. Na afloop van de looptijd kan de bovenschoolse directie dan de gegevens van de scholen ophalen. De scores van de scholen worden naast elkaar gezet en daardoor kunnen de scholen (PO1-PO2-PO3) met elkaar vergeleken worden.

 

5. De opbrengsten van de scholen verzamelen en vergelijken

Iedere school voert de eind- en tussenresultaten in en deze kunnen opgehaald worden met behulp van de BM-module. In het overzicht is direct zichtbaar welke scholen (scores) voldoen aan de inspectienormen (groen) en welke niet (rood).